Årsmøte i Byneset historielag mandag 12. april 2021 kl 1830

Sted ikke bestemt

 

Saksliste:

Sak 1 – åpning med godkjenning av innkalling

Sak 2 – Konstituering

a – valg av møteleder

b – valg av sekretær

c – valg av to medlemmer til å signere protokollen

Sak 3 – styrets beretning for året 2020

Sak 4 – Revidert regnskap med revisjonsrapport

Sak 5 – fastsettelse av medlemskontingent for 2022

Sak 6 – innkomne saker

Sak 7 – budsjett for 2020

Sak 8 – valg av styre, revisor og valgkomite

 

Frist for innsending av forslag: 20. mars

Sendes post@bynesethistorielag.no

 

Etter årsmøteforhandlingene

  • Orientering om Onsøyhåggån
  • Hvilke aktiviteter skal historielaget ta fatt i i året og årene som kommer?