Vedtekter

Vedtatt 17.10.1994, revidert 04.03.2004 og 26.02.2024.

§ 1. Byneset historielag, stiftet 17.oktober 1994, er en forening for dem som er interessert i historie om Byneset gamle kommune.

§ 2. Historielaget har som mål å skape kunnskap om bygdas fortid og arbeide for vern av kulturminner av alle slag. Det må være en oppgave for laget å skape forståelse for denne kulturarven.

§ 3. Årsmøtet som er lagets høyeste myndighet, avholdes hvert år i februar og kunngjøres med minst 14 dagers varsel. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må komme til styret innen utgangen av januar. Alle som har betalt medlemskontingent har stemmerett.

§ 4. Historielaget skal ha et styre på 5 medlemmer og 3 varamedlemmer valgt av årsmøtet. Leder velges for ett år. De øvrige styremedlemmer velges for 2 år. Første året velges to av styremedlemmene for et år. Varamedlemmene velges for ett år og i nummerrekkefølge. Leder velges av årsmøtet. Nestleder, regnskapsfører/kasserer og sekretær velges i konstituerende styremøte, men styret kan inngå avtale med ekstern regnskapsfører. Ved bruk av ekstern regnskapsfører, velges kasserer blant styremedlemmene.  Årsmøtet velger videre 2 revisorer for ett år. Historielaget skal ha en valgkommite på 3 medlemmer, valgt av årsmøtet. Disse velges for 3 år og slik at ett medlem står på valg hvert år.

§ 5. Årsmøtet behandler følgende:
a. Styrets beretning.
b. Revidert regnskap.
c. Fastsettelse av medlemskontingent.
d. Innkomne forslag.
e. Valg i henhold til lagets vedtekter.

Ekstraordinert årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst en fjerdedel av medlemmene sender skriftlig krav til styret. Styret skal arbeide etter lagets vedtekter. Ut fra disse settes opp en prioritert arbeidsplan for hvert år.

§ 6. Medlemskontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet, og medlemskapet er gyldig fra den dato betalingen er registrert hos historielaget. Medlemskapet tegnes ved å betale inn den fastsatte kontingenten. Utmelding må skje skriftlig til styrets leder, og har virkning fra det påfølgende kalenderår. Dersom et medlem ikke betaler årskontingenten, er vedkommende automatisk utmeldt.

§ 7. Vedtektsendringer og vedtak om oppløsning av laget skal gjøres når 2/3 av de frammøtte stemmer for det. Forslage må være kunngjort minst fjorten dager før årsmøtet.

§ 8. I tilfelle laget blir oppløst, skal gjenstående midler nyttes til kulturelle tiltak i lagets distrikt. Avviklingsmøtet bestemmer disponering av midlene og eventuelle gjenstander som laget eier. Dette kan skje gjennom organisasjoner og lag i bygda.

Kontakt

Byneset historielag
c/o Jan-Yngvar Kiel,
Klefstadhaugen 16 B, 7070 Bosberg. post@bynesethistorielag.no

Leder:
Jan-Yngvar Kiel, tlf. 91813201

Salgsansvarlig for bøker og andre produkter:
Olve Røstum, tlf. 98406981
olve@sanden-sondre.no