Vedtekter

§ 4. Historielaget skal ha et styre på 5 medlemmer og 3 varamedlemmer valgt av årsmøtet. Leder velges for ett år. De øvrige styremedlemmer velges for 2 år. Første året velges to av styremedlemmene for et år. Varamedlemmene velges for ett år og i nummerrekkefølge. Leder velges av årsmøtet. Nestleder, regnskapsfører og sekretær velges av styret. Årsmøtet velger videre 2 revisorer for ett år. Historielaget skal ha en valgkommite på 3 medlemmer, valgt av årsmøtet. Disse velges for 3 år og slik at ett medlem står på valg hvert år.